Algemene voorwaarden @Quest WebDesign
Versie 11: 20-11-2011.

@Quest WebDesign
Nieuwe Keijenbergseweg 118
6871VW Renkum
Email: [email protected] https://atQuest.nl1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'@Quest': de gebruiker van de algemene voorwaarden 'gebruiker': de wederpartij van @Quest.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding of overeenkomst tussen @Quest en een gebruiker waarop @Quest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met @Quest, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes.
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door @Quest gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. @Quest is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. @Quest behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.
1. @Quest zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft @Quest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan @Quest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan @Quest worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan @Quest zijn verstrekt, heeft @Quest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
4. @Quest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat @Quest is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan @Quest de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij @Quest vinden, @Quest tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft @Quest het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. @Quest stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
7. @Quest draagt zorg voor de beschikbaarheid van de @Quest systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. @Quest is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de @Quest systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van @Quest liggen. @Quest is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van @Quest ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de @Quest systemen door of vanwege @Quest.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal drie (3) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker @Quest derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Geheimhouding.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 7. Intellectuele eigendom.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt @Quest zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door @Quest verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van @Quest worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. @Quest behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Opzegging.
1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. @Quest behoud zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van @Quest.
2. Opzegging binnen de eerste drie (3) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende factuurbedrag c.q. abonnementsgeld.
3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst.
1. De vorderingen van @Quest op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: ◦ Na het sluiten van de overeenkomst aan @Quest ter kennis gekomen omstandigheden
geven @Quest goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
◦ Indien @Quest de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is @Quest bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van @Quest schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen.
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan @Quest.
2. Indien een klacht gegrond is zal @Quest de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal @Quest slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
Artikel 11. Betaling.
1. De betaling van alle @Quest diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling, tenzij in offerte anders overeengekomen. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door @Quest aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. @Quest zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
5. Tevens is @Quest gerechtigd de dienstverlening aan de gebruiker, zonder aankondiging of mededeling, te deactiveren en pas weer te activeren zodra het verschuldigde bedrag is voldaan.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van @Quest en de verplichtingen van de gebruiker jegens @Quest onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. @Quest behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende opdracht of abonnementsperiode.
9. De gebruiker is ook betaling verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.
10. @Quest zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechterlijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken welke voortkomen uit de door gebruiker verstrekte opdracht.
Artikel 12. Aansprakelijkheid.
Indien @Quest aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van @Quest, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van @Quest beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van @Quest of haar ondergeschikten.
5. @Quest is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 13. Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop @Quest geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor @Quest niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van @Quest worden daaronder begrepen.
2. @Quest heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat @Quest haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van @Quest opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door @Quest niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien @Quest bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Hosting en domein namen.
1. Website hosting is ten alle tijde onderhavig aan de algemene voorwaarden en reglementen van de hosting provider en de verantwoordelijke beheerder van de domein naam extensie.
2. Virtuele Servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domein naam. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domein naam zijn de leden 3 t/m 7 van toepassing. Anders zijn de leden 8 en 9 van toepassing.
3. @Quest kan indien gewenst de domein naam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet.
4. Betaling van de door de domein registratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker rechtstreeks aan de domein registratie instantie te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
5. Registratie van een domein naam door @Quest ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen @Quest en gebruiker blijft de domein naam eigendom van de gebruiker. Gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domein naam naar een andere provider te verzorgen.
6. @Quest is in niet aansprakelijk in geval een voor de gebruiker aangevraagde domein naam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
7. @Quest is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domein naam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.
8. Indien de gebruiker een subdomein of directory naam kiest op een van de domein namen van @Quest, blijft deze naam ten aller tijden eigendom van @Quest.
9. @Quest behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomein of directory naam te weigeren, zonder opgaaf van reden.
Artikel 15. Ontwerp.
Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website of presentatie, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van @Quest. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.
Artikel 16. Geschillenbeslechting.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het NAI (Nationaal Arbitrage Instituut).
Artikel 17. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen @Quest en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van @Quest WebDesign.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.
Heeft vragen of suggesties? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.